ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥੧॥
Gurbani is jag meh chanan karam vasai man aa-ay. ||1||
Gurbani is the Light to illuminate this world; by His Grace, it comes to abide within the mind. ||1||